MIért éppen a Belvárosi Óvoda?

miért éppen a Belvárosi Óvoda?

 

- MERT közlekedési szempontból jól megközelíthetõ helyen van.

- MERT napfényes, szépen parkosított udvarunkban biztonságos játékeszközökön a gyerekek

              mozgása kiválóan fejlõdik.

- MERT csoportszobáink hangulatos berendezéseivel és a gyerekek életkorának megfelelõ

              játékaival hozzájárul óvodásaink kellemes idõtöltéséhez.

- MERT állandó megújulásra képes pedagógusaink, olyan érzelemben gazdag, derûs légkört

              biztosítanak a gyerekek számára, ahol a kicsik boldogok, és a tanulást is játéknak élik

              meg.

 

Büszkék vagyunk a nevelésünkre

 

 1. Testi-lelki biztonságot adunk óvodásainknak.
 2. Figyelembe vesszük érzelmeiket.
 3. Elfogadjuk õket önmagukért.
 4. Hagyjuk a saját tempójuk szerint fejlõdni.
 5. Lehetõséget adunk az adottságok kibontakoztatására.
 6. Következetesek vagyunk velük.

 

A jövõnek nevelünk a jelen körülmények között, a múlt tapasztalatainak felhasználásával. A jövõ emberei számára már mást tartalmaz a holnap. Ahhoz, hogy majd képesek legyenek boldogulni saját egyéni életükben, az erre való felkészítést ma kell elkezdenünk.

 

Fejes Tiborné

óvodapedagógus

Boncsér Jenõné

általános óvodavezetõ helyettes

 

 

Küldetésünk

 

Meggyõzõdésünk, hogy kiegyensúlyozott, kreatív, és az életben boldogulni tudó gyerekek nevelésében az óvodás éveknek meghatározó szerepe van.

Fontos számunkra, hogy a ránk bízott gyerekek harmonikus, oldott légkörben, érzelmi biztonságban, életkoruknak megfelelõen fejlõdjenek.

A játékot a gyermek alaptevékenységének tartjuk, ami belsõ igénybõl fakad. Ez az, amiben õ teljesen benne van. A játékon keresztül fejlõdnek készségei, képességei, általa bontakozik ki személyisége.

Célunk a gyermekek kíváncsiságának kielégítése, érdeklõdésük felkeltése, a világot megértõ, önmagát kifejezni tudó gyermekek nevelése, valamint a kreativitás és problémamegoldás fejlesztése.

Óvodai foglalkozásainkat:    

o   mese-vers,

o   ének-zene,

o   ábrázolás,

o   környezet,

o   matematika,

o   testnevelés

 

játékosan, a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve tervezzük. Így biztosítjuk azt, hogy mindenki a képességei szerint, szorongásmentesen tudjon teljesíteni.

Az óvodai közösség a társas kapcsolatok fejlõdésének elsõ, ezért meghatározó színtere, ahol a konfliktusok nélkül olyan gyerekeket nevelnénk, aki nem tanulja meg azok kezelését, így nem tanulja meg megállni helyét az életben. Mi a konfliktusok megoldását pedagógiai tudatossággal irányítjuk. Törekvésünk, hogy a hozzánk járó gyermekek a konfliktuskezelést is ugyanúgy megtanulják, mint minden más dolgot és úgy tudják érvényesíteni akaratukat, hogy az a közösség tagjai számára elfogadható legyen.

Célunk, hogy óvodásaink nagycsoportos korukra elérjék azt a szociális fejlettségi szintet, ami elengedhetetlen a kiegyensúlyozott iskolai teljesítéshez, majd az életben való sikeres boldoguláshoz is.

 

Újmári-Tóth Zoltánné

óvodapedagógus

 

 

Helyi Pedagógiai Programunk

 

Óvodánkban az egységes pedagógiai munkát a Helyi Pedagógiai Programunk biztosítja, melyet nevelõtestületünk készített el.

 

Nevelésünk célja: Biztosítani a 3-7 éves gyermekek testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, közösségi fejlõdését a személyiség teljes kibontakoztatásával. Mindezt szeretetteljes, derûs légkörben közösségi tevékenységek során, a családi nevelést kiegészítve kívánjuk megvalósítani.

Óvodai nevelésünk feladatai:

 

 1. Egészséges életmód kialakítása
 2. Érzelmi nevelés és szocializáció
 3. Anyanyelvi nevelés, kommunikáció, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása

 

A nevelés során arra törekszünk, hogy gyermekeink:

 

- optimista életszemléletû,

- sikerorientált,

- színesen kommunikáló,

- környezetében jól eligazodó,

- jó kapcsolatteremtõ képességgel rendelkezõ,

- másságot toleráló, együttérzõ,

- széles látókörû, kreatív emberekké váljanak.

 

Intézményünkben a nevelõ munkát jól képzett, diplomás óvodapedagógusok végzik, akik a folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. A rendszeres továbbképzést azért tartjuk fontosnak, mert az óvónõk személyisége, viselkedése, kultúráltsága, nyelvi kommunikációs képessége modell a gyermekek számára.

 

A nevelõtestület az óvónõ viselkedésével kapcsolatban fontosnak tartja:

 

- A csoportjában nyugodt, szeretetteljes légkört alakítson ki.

- Stabil szokásrendszert, következetes szabályrendszert építsen ki.

- Pedagógiai munkáját a tõle telhetõ maximális színvonalon végezze.

- Nevelési helyzetek megoldásában legyen megértõ, viselkedése megnyugtatást sugárzó.

  Rendelkezzen empátiás készséggel.

- Viselkedése példaadó legyen.

- Fõ nevelési módszer a pozitív példa kiemelése legyen, buzdítsa, dicsérje a gyerekeket.

- Demokratikus szellemben neveljen.

- A gyerekekre odafigyelõ, megértõ, segítõ attitûdöt alakítson ki.

 

Óvodánkban a gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztése, valamint iskolára való felkészítése a csoportokban nap, mint nap megszervezésre kerülõ foglalkozásokon történik. A foglalkozások tervezése során a két legfontosabb elvünk, hogy a tanulás játékba és tevékenységbe ágyazottan történjen.

A gyermekek fejlõdésérõl a szülõk bármikor felvilágosítást kérhetnek óvodapedagógusainktól

 

Viziné Hudák Erika

óvodapedagógus

 

Játék

 

A játék az óvodás korú gyermekek elsõdleges tevékenysége. A játékban alakulnak ki a gyermeknek azok a képességei, tulajdonságai, amelyek lehetõvé teszik, hogy fejlõdésük magasabb szintjére jussanak el, hogy kialakuljanak bennük a fejlettebb tevékenység elõfeltételei. Nevelõtestületünk kiemelt feladatának tekinti azt, hogy megteremtse a gyermekek játékához szükséges feltételeket: a nyugodt légkört, a napi-rendben a játékra biztosított idõt, a megfelelõ helyet és az életkoruknak megfelelõ játékszereket. Napjainkban a divatos játékszerek meghódították a világot az elektromos média és a játékipar jóvoltából. Ezek ellensúlyozására mi értékes, képességfejlesztõ, konstrukciós játékokat biztosítunk a gyermekek számára, amit folyamatosan újítunk és bõvítünk.

Úgy gondoljuk, hogy játékra tanítani, csak játék közben – játék által lehet. A gyermekek egyedüli játékát éppen úgy tisztelni kell, mint a társas játékhoz való jogát. A játékpedagógia egyik igen vitatott kérdésérõl, a játékirányításról úgy vélekedünk, hogy az óvónõ magatartását mindig az adott szituáció határozza meg. Így van olyan helyzet, amikor szemlélnünk kell a játékot, van, amikor segítenünk kell, van, amikor hagyni kell a gyermeket a problémák megoldásában, és van, amikor az együttes játékunk jelenti a legnagyobb örömet. Óvodánk udvara és a kinti játékeszközök lehetõséget nyújtanak arra, hogy a gyermekek tartalmasan, vidáman a jó levegõn töltsék el az udvari játék idejét.

 

Lángi Péterné

óvodapedagógus

 

Osztott és osztatlan csoportok

 

 Sok szülõ felteszi a kérdést, hogy milyen szervezésû csoportba írassa gyermekét.

"Tiszta" (homogén) csoportba, ahová azonos életkorú gyerekek járnak vagy "vegyes" (heterogén) csoportba, ahol minden korcsoport megtalálható. Mind a két formának vannak elõnyei és hátrányai egyaránt.

 

 • A VEGYES KORCSOPORT ELÕNYEI:

Ebben a csoportelosztásban természetesebb, élet közelibb, könnyebben megszokható a légkör, hiszen a családok többségében is különbözõ életkorú gyerekek vannak.

A kisgyermekek segítõtársra, példaképre lelhetnek a nagyobbak között, a gyerekek a gyerekektõl nagyon sokat tanulnak, a kicsik így könnyebben megtanulják a szokásokat, szabályokat a nagyobbaktól, miközben a nagyok tanító szerepet vállalhatnak, megismerik a társas kapcsolat alapjait, észrevétlenül sajátítják el a türelmes megértõ magatartást.

Családbarát forma, mert ha egy családban két óvodás korú gyermek is van, járhatnak ugyanabba a csoportba, ami nem csak a szülõ dolgát könnyíti meg, de a testvérek kapcsolatát is erõsíthetik. A kisebb könnyebben beszokik, ha már van egy biztos lábakon álló nagytestvér a csoportban. Ugyanakkor azok számára is igen pozitív lehet, akiknek nincs otthon testvérük, hiszen megtanul toleráns lenni a tõle fiatalabb vagy idõsebb gyerekekkel is.

Mindenki megtalálhatja a képességeihez, fejlettségéhez illeszkedõ tevékenységet, bármikor bekapcsolódhat a különbözõ korcsoportok játékába, foglalkozásaiba.

Tökéletes választás az egyéni tempójú fejlõdésre, az utánzáson alapuló játékra, tanulásra, a nagyoknak a felelõsségérzetük növekedhet a kicsik istápolása közben.

Érdeklõdése szerint minden gyermek találhat magának játszótársat nem csak saját korosztályából. A nagyobbak húzóerõt jelentenek a kisebbeknek, például az ismeretek terén, könnyebben megoldható a tehetséggondozás, csatlakozhatnak idõsebb társaikhoz a foglalkozásokon, de nagyobb lehetõség van a felzárkóztatásra mivel, a folyamatosan ismétlõdõ ismereteket könnyebben lehet elsajátítani. De minden év tartogat valami újat is.

A szülõk leggyakoribb félelme, hogy a nagyobbak esetleg bántják a kisebbeket, szerencsére a tapasztalat éppen az ellenkezõjét mutatja, hiszen azonos életkorú gyerekek között sokkal hamarabb alakul ki konfliktus helyzet. A nagyobbak már tudják, hogy egy-egy problémát máshogyan is meg lehet oldani, mint erõvel, így ezt látva ezt sajátítják el a kisebbek is.

 

 • A HOMOGÉN CSOPORT ELÕNYEI:

Ebbe a csoportba járó gyerekek általában együtt kezdik az óvodás éveket és együtt is fejezik be azt, így nagyobb esélyük van arra, hogy több ismerõs lesz majd, a választott iskolában, esetleg osztályban. Mélyebb barátságok alakulnak ki, mivel a gyerekek könnyebben találhatnak temperamentumban, érdeklõdési körben azonos partnert maguknak. Mindig van versenytárs a tanulásban, ez fõleg nagycsoportosként jelent húzóerõt.

Az óvónõ figyelme egy korosztályra koncentrálódik, így gördülékenyebben megy az oktató, nevelõ munka. A testnevelés és ének foglalkozások alaposabbak lehetnek, mert a foglalkozások ideje nem osztódik különbözõ korcsoportok differenciálására. A csoport minden tagja ugyanazt a mozgásformát tudja elsajátítani, így könnyíti meg például: az ünnepekre való készülõdés folyamatát is. 

Nagycsoportos korukra a gyerekek szinte önállóan mûködõ közösséget hoznak létre, egymást is folyamatosan fejlesztve.

A mi óvodánkban minden kolléganõ önmaga meggyõzõdése szerint választja, mely csoportot részesíti elõnyben, melyikben tud kiteljesedni személyes kompetenciája.

 

Hegymegi Henrietta

óvodapedagógus

 

 

Család-óvoda kapcsolata a Belvárosi Óvodában

 

Gyermekeink hatékony nevelése érdekében nevelõtestületünk fontos feladatnak tekinti a szülõkkel való kapcsolattartást. Óvodai és csoportszinten egyaránt biztosítunk olyan lehetõségeket, melyek segítik e törekvéseinket. Óvodai nyílt napunk lehetõvé teszi, hogy a leendõ óvodások és szüleik bepillantást nyerjenek óvodánk életébe. A már intézményünkbe járó gyerekek szüleinek szülõi értekezletekkel, nyílt napokkal, fogadó órákkal, szülõi munkaközösség mûködésével tesszük lehetõvé óvodánk szakmai munkájának megismerését, ezzel is segítve óvodásaink együttnevelését.

A „hétköznapokon” túl fontosnak tartjuk azokat a kapcsolattartási formákat is, melyeken a hangulat kötetlenebb, közvetlenebb. A gyermeknapokhoz kötõdõ sportnapunk, az ünnepekre készülõdõ adventi vásár, nyuszi buli, valamint hagyományos ünnepeink, mint a karácsony, anyák napja, évzáró, nagycsoportos búcsúztató, a Föld napjához kötõdõ virágültetés és az igen népszerû Mihály napi vásár is mind-mind ilyen programjaink. Ezeken a rendezvényeken minden esetben jelen vannak óvodás gyermekeink szülei is. Az intézményen kívül szervezett programok (pl. csoportkirándulások) alkalmával a gyerekek biztonsága érdekében azt kérjük, hogy kísérjenek el bennünket a szülõk is.

Elmondhatjuk, hogy intézményünkben a család-óvoda kapcsolat jól mûködik. Ezt bizonyítja a szülõi elégedettséget vizsgáló kérdõívek eredménye is, ami fontos visszajelzésekkel segíti munkánkat, és erõsíti együttmûködésünket annak érdekében, hogy gyermekeinknek tartalmas, boldog óvodás éveket biztosíthassunk a Belvárosi Óvodában.

 

Újmári-Tóth Zoltánné

óvodapedagógus

 

 

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS az óvodában

 

 

 • JÁTÉKOS GYERMEKTORNA FOGLALKOZÁSOK

 

A testnevelés az óvodai nevelés folyamatában a gyermekek egészséges testi és mozgásfejlesztése útján szolgálja személyiségük fejlõdését.

A rendszeres testnevelés kedvezõen befolyásolja az egészséges szervezet növekedését, hozzájárul a légzõ és keringési rendszer és izomrendszer teherbíró képességének növekedéséhez.

A testnevelés foglalkozások során a gyermekeknek lehetõségük nyílik:

 

·         saját testük mozgásának átélésére,

·         sokoldalú mozgástapasztalatok megszerzésére,

·         alapvetõ mozgásformák gyakorlására,

·         ügyesség, gyorsaság, erõ, állóképesség fejlesztésére,

·         egyensúlyérzék, térben való tájékozódás, helyzetfelismerés, döntés, alkalmazkodóképesség, valamint akarati tényezõinek alakítására,

·         vizuális memóriájuk fejlõdésére,

·         alaklátás és formaállandóság fejlesztésére,

·         társas kapcsolataik alakulására, a társakhoz való alkalmazkodásra,

·         tolerancia, együttmûködõ képesség, egészséges versenyszellem kialakítására.

 

A csoportokban szervezett mindennapos testnevelés és a kötelezõ testnevelés foglalkozásokon túl, lehetõséget biztosítunk játékos gyermektornán való részvételre is.

Az óvodánkban 22 éve különórai keretek között mûködõ gyermektorna foglalkozások a gyermekek nagy mozgásigényének kielégítését, mozgásfejlesztését és tehetséggondozását tûzte ki céljául.

A játékos tornán középsõ és nagycsoportos gyermekek vesznek részt. A külön tornások az óvoda csoportjaiból „verbuválódnak” össze. A nevelési év során heti egy alkalommal szervezett játékos foglalkozásokról kellemesen elfáradva, új ismeretekkel, új mozgásformákat tanulva, új gyermekeket megismerve térnek vissza saját csoportjaikba.

A foglalkozások alapvetõen az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve játékra, játékos mozgásra épülnek, megismerve a testnevelés hagyományos és innovatív mozgásos elemeit is. Jó hangulat, vidámság jellemzi az együtt töltött idõt.

Óvodánk sporteszközeit folyamatosan fejlesztjük, melyekkel a foglalkozások még változatosabban, érdekesebbek a gyermekek számára. Ilyen eszközök pl.: a mozgáskotta készlet, csillagos ég ejtõernyõ, topogó, lépegetõ teknõsbéka, egyensúlyozó libikóka, magasugró készlet, folyami lépegetõ, kavicsút, füles ugráló labdák, tornakarikák, labdák, botok, babzsákok, body-roll hengerek, trambulin, tornaszõnyeg, padok, zsámolyok, maroklabdák, csak ügyesen egyensúlyozó pálcák, gyermek futópad, gyermek szobabicikli.

Ezen eszközök beszerzésében óvodánk alapítványa, szülõi- és képviselõi támogatások, pályázatok adnak segítséget.

A játékos gyermektorna foglalkozások megszervezését az elkövetkezõ években is fontos feladatunknak tartjuk.

 

Horváth Lászlóné Erika

óvodapedagógus

gyermektorna vezetõ

 • BESZÉD UTCA (ANYANYELVI FEJLESZTÕ)

 

„Jól csak anyanyelvemen tudok szólni” – Kosztolányi Dezsõ

A gyerekek a családban, szinte észrevétlenül sajátítják el a beszédet. Ez azonban csak látszatra spontán folyamat. A környezet, a család, az óvoda segítsége szükséges a problémamentes beszéd kialakulásához. A szép és érthetõ beszéd feltétele a hangok tiszta kiejtése és a beszéd folyamatossága. A gyermekek 90-95%-a rendelkezik azzal a képességgel, hogy a hangokat hibátlanul ejtse. De tudjuk, hogy vannak gyermekek, akik különféle okok miatt nem tudják a beszédhangokat szépen kiejteni. A beszédhiba nagyobb jelentõségû, mint általában gondolják, hisz a beszéd összekötõ kapocs az emberek között. A beszédhibára minden esetben fel kell figyelni 4-5 éves korban szakemberhez (logopédushoz) kell fordulni. Ezért jött létre a BESZÉD UTCA, ahol sok játékkal, mozgással segítjük elõ a szép tiszta beszéd kialakulását, amivel nagymértékben támogatjuk a logopédus munkáját.

 

Boncsér Jenõné Katika

általános óvodavezetõ helyettes

foglalkozás vezetõ

 

 

·         ZENE-ÓVODA

 

A zeneoviba járó gyermekek intenzív ének-zenei foglalkozáson vesznek részt. Elsõdleges célunk a zene megszerettetése egész életre kihatóan. Nagy hangsúlyt kap a zenei képességfejlesztés (ütemérzék, ritmusérzék, zenei hallás, éneklési készség), - ami az iskolában segíti az írás-olvasás elsajátítását-, ill. a mozgáskultúra fejlesztése. A foglalkozásokon a gyerekek megismerkednek különféle ritmushangszerekkel és azok használatával is.

A zenei feladatok sikeres végrehajtása elõsegíti a gyerekek biztonságérzetének növekedését, gátlásainak feloldódását, önfegyelmének közösségi érzésének és magatartásának alakulását.

Szeretettel várjuk az 5-6 éves gyerekek jelentkezését!

 

Halász Ivett Orsolya

óvodapedagógus

zene-óvoda vezetõ

 

 • JÁTÉKOS ANGOL 1

 

A heti egy angol foglalkozáson az óvodás kornak megfelelõ játékokkal, mondókákkal, dalos-játékokkal ismertetjük meg a gyerekeket. Fontos és meghatározó az idegen nyelvhez kapcsolódó pozitív élményük, ezért kimondottan a játékosságra törekszünk, nem a teljesítmény centrikusságra. A derûs légkör, az eltérõ más kultúra megismerése motiválja õket. A gyerekek szívesen vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, s késõbb az iskolában ugyanolyan szeretettel fordulnak az idegen nyelvhez, mint az óvodában.

Miért ajánljuk a korai nyelvtanulást?

v     Mert sokkal hamarabb érti a nyelvet, mint ahogy használja.

v    Egész személyiségével tanul, elsajátítja a késõbbi nyelvtanuláshoz szükséges alapkészségeket (nõ a figyelme, hallásészlelése és a passzív szókincse)

Nem baj, ha nem ért meg mindent, az a fontos, hogy megkapja az üzenetet: a nyelv szeretetét

és megismerését.

A nevelési év végén a szülõk nyílt nap keretében megtekinthetik gyermekeiket a foglalkozáson.

Csécsei Miklósné Marika

óvodapedagógus

foglalkozásvezetõ

·        JÁTÉKOS ANGOL 2.

 

Az angol foglalkozások tartásával az a célom, hogy a gyermekekkel megismertessem és megszeretessem az angol nyelvet. Óvodáskorban a gyerekek legfontosabb tevékenysége a játék, így a korai idegen nyelvoktatásban is az a legfontosabb, hogy a gyerekek sok-sok játék keretében ismerkedjenek meg egy másik nemzet nyelvével.

A foglalkozások anyagai a mindennapi életben használt szavakra, cselekvésekre (pl.: testrészek, színek, számok, állatok nevei, egyszerûbb érzések kifejezése, ételek, italok nevei, öltözködés stb.) épülnek. Olyan játékokat játszom a gyerekekkel, amelyek játszása közben szinte észrevétlenül sajátítják el az elõbbiekben említett témakörök szavait, kifejezéseit. A játékokat pedig kiegészítem még olyan angol dalos játékokkal, mondókákkal, amelyek a jó hangulat biztosítása mellett, nagyfokú mozgást, és aktivitást igényelnek a gyerekektõl.

 

Menyhárt Csilla

óvodapedagógus

foglalkozásvezetõ

 

 

 • ÉNEKKAR

 

Énekkarunk immár 10 éve mûködik kb. 40 gyermekkel. Több kórustalálkozón vettünk részt Miskolcon és Kazincbarcikán meghívott vendégként, ill. különbözõ felkéréseknek tettünk eleget, pl. önkormányzati pedagógusnapi köszöntés, könyvhét megnyitóján, egyetemi konferencia megnyitóján, stb. Az együtténeklés igazi közösséggé formálja a kis csapatot, közös élményekhez juttatva a gyermekeket.

Ez évben is indítunk énekkart az éneklést szeretõ gyermekek részére, óvónõi ajánlással.

 

Horváth Lászlóné Erika

Halász Ivett Orsolya

Miskolciné Molnár Bernadett

óvodapedagógusok

foglalkozásvezetõk

 

 

 • NÉPTÁNC

 

Az óvodai néptánc-oktatás célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklõdést elmélyítse a gyerekekben. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. A néptánc-oktatás feladatának tartom a hagyományos népi játékok, a táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei anyag megismertetését. Fejlessze a gyermek mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, zenéhez való alkalmazkodását, tér-, forma- és stílusérzékét, mozgásmemóriáját, koncentráló képességét, improvizációs készségét, a társmûvészetek iránti, érzékenységét, vizuális memóriáját, képzelõerejét. És tegye nyitottá a gyermek személyiségét a folklór iránt.

Elsõsorban a játékokhoz fûzõdõ lépéseket gyakoroljuk. Szép, egyenletes járás, futás, egyes csárdás, ezek variációi. Eleinte elsõsorban bemutatott lépéseket utánozzák a gyermekek, majd apránként a lépések neveit is megtanítjuk nekik. A csárdás alaplépései mellett a friss és ugrós elemeket is elsajátítják, mint például a lengetõ, a höcögõ és cifra, illetve ezek variációit.

A tánctechnika elsajátításához elengedhetetlen a helyes testtartás rögzítése, gyakorlása. A gimnasztikai gyakorlatok, melyek minden néptánc-foglalkozásnak a kiinduló feladatai, elõsegítik ennek a rögzítését. A néptánc-foglalkozás részeként megismerkednek a gyerekek a citera és a népi furulya élõ zenei hangzásával.

 

Barnóczki Beáta

népzene tanár

 

 

 • HITTAN

 

Óvodánk önkormányzati fenntartású intézmény, de természetesen mi is lehetõséget biztosítunk a gyerekek számára vallásuk gyakorlására. Délutánonként heti 1 alkalommal katolikus és református hittan foglalkozáson vehetnek részt azok a gyerekek, akiket a szüleik beírattak.

 

 

 

Intézményen kívül szervezett rendszeres foglalkozások

 

 • ÚSZÁS

 

Óvodánkban lehetõséget biztosítunk a gyermekek számára úszásoktatáson való részvételre. A heti- kétheti mindennapos oktatás után, egy egész évet végig kísérõ heti 1 alkalmas úszáson vehetnek részt a gyermekek. Úszásunk helyszíne a Barlangfürdõ, ahová minden alkalommal külön busz szállítja a gyermekeket.

Az úszás az egyik legelõnyösebb mozgásforma, eredményesen korrigálja a helytelen tartást, a gerinc deformitásokat, fejleszti az állóképességet és a sérülések lehetõsége is minimális, valamint segíti a gyermek izomzatának arányos fejlesztését, javítja a keringésrendszerét, erõsíti immunrendszerét. Tapasztalatunk szerint az úszáson résztvevõ gyermekek kevésbé fáradékonyak, és kevesebbet lesznek betegek. Az úszásoktatásra a gyermekeket minden alkalommal óvodapedagógusok kísérik. A szülõknek évente 2 alkalommal bemutató foglalkozáson van alkalmuk megtekinteni gyermeküket az uszodában.

Miskolciné Molnár Bernadett

óvodapedagógus

úszásoktatás szervezõje

 

 

 • KORCSOLYA

 

Óvodánkban lehetõség van korcsolyaoktatásra: a Miskolci Jégcsarnok fedett jégpályáján, képzett korcsolyaoktató vezetésével, októbertõl - áprilisig heti 1 alkalommal, melynek ára: 1500 Ft + belépõdíj. A korcsolyaoktatás elsõdleges célja az, hogy megszerettessük a kicsikkel a korcsolyázást és elsajátíthassák a korcsolya alapjait.

Óvodáskorú gyermekeink életre szóló élményeket szerezhetnek a korcsolyázás által. Ez a méltán népszerû téli sport különleges fejlõdési lehetõségeket rejt magában: mozgáskoordináció fejlõdésével együtt nõ az önértékelés, fejlettebbek lesznek a szocializációs és kommunikációs készségeik, a mozgás egésze kihat az intelligencia természetes  fejlõdésére is.

Kifejezetten jó mozgáskoordinációra lehet szert tenni a korcsolya tanulása során, így a korcsolyázni tanuló gyerekek a jövõben, más sportágakban is jól megállják a helyüket.

 A koncentráció képességre eleve szükség is van hozzá, ezt is kiválóan fejleszti a korcsolya. Az a gyermek, aki megtanul a testére és magára figyelni, az késõbb a tanulásban is képes lesz erre a kialakult koncentrációs képességre támaszkodni.   Az egyensúlyérzéket mindenképpen fejleszti és még ruganyosságot is ad. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy 4.- 6. alkalom után szinte minden gyermek biztonsággal megy föl a jégre és boldogan korcsolyázik.

 

Javitásné Varga Ilona

mb. óvodavezetõ

korcsolya oktatás szervezõje

 

 

 

A Belvárosi Óvoda kulturális élete

 

Kulturális programjaink jelentõs része szorosan kapcsolódik ünnepeinkhez, hagyományainkhoz. A hétköznapokból kiemelkedõ közös ünnepek megélésére az óvodában is szükség van, hiszen az  ünnepek jelentõs alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. Szüksége van gyermeknek, felnõttnek egyaránt arra, hogy az ünnepek és a mindennapok elváljanak egymástól. Kulturális programjaink szinte minden esetben ezeket az ünnepeket színesítik, gazdagítják.

 „A gyermeknek a legjobb éppen csak elég jó.“ – hangzik az ismert Kodály-idézet. Ennek szellemében valljuk, hogy nagy a felelõsségünk abban, hogy a gyerekeknek szervezett koncertek, programok értékesek legyenek, a meghívott elõadóink értéket képviseljenek a maguk mûfajában. Hiszen a cél az, hogy a gyerekeknek kulcsot adjunk a mûvészetek élvezetéhez, és ehhez az elérhetõ legmagasabb minõségre kell törekednünk.

Büszkén mondhatjuk, hogy, mind azok az elõadók, akik hosszú évtizedeken át a gyermekek lélek felõl közelítõ nemesedésén” dolgoznak, már mind megfordultak a Belvárosi Óvoda rendezvényein.

Vendégünk volt Gryllus Vilmos, aki fergeteges farsangi hangulatot teremtet nagy sikerû Maszkabál címû albumának elõadásával.

Halász Judit magyar költõk verseit énekelte a magyar könnyûzene legjobbjainak megzenésítésében, a koncerten résztvevõ gyermekek, szüleik, nagyszüleik nagy örömére.

Az elõadók sorából nem maradhatott ki Levente Péter és párja a nagy mesemondó Döbrentey Ildikó sem. Az õ mûfajuk neve: kacagó koncert, formája pedig: égbõlpottyant szerepjáték volt, jelmezek és díszletek nélkül.

Az idén az Alma zenekar fogja gyermeknap alkalmából szórakoztatni a koncertjükön résztvevõ családokat. Azért esett a választásunk rájuk, mert a családi koncert során az egyedi stílusú etno zenét játszó együttes improvizatív módon kezeli a táncos-zenés együttlétet: a gyerekek, sõt a szülõk is aktív részesei és formálói a sok vidámsággal fûszerezett mûsornak.

A nálunk fellépõ elõadók sorából nem maradhatnak ki az Esztenás, a Kolompos és a Lármafa együttesek sem, akik a népzene, a néptánc és a népszokások alapjait ismertetik meg a gyermekekkel, élvezetes formában.

Ezeknek a kulturális programoknak a gyerekek érzelmi és mûvészeti nevelésén túl, még egy nagyon nagy feladatuk van, a családi együttlétek alkalmainak növelése, a családi összetartozás erõsítése.

 

Köztudomású ugyanis, hogy az így megszerzett élmények nagyon sokáig élnek az emlékezetben és a szívekben, s ezeket újra és újra fel lehet idézni otthoni beszélgetések, zenehallgatások alkalmával.

 

Menyhárt Csilla

óvodapedagógus

 

 

Az óvoda külsõ kapcsolatai

 

Az óvoda a gyermekek hatékony és sokoldalú fejlõdése érdekében a következõ intézményekkel tartja a kapcsolatot:

 

 

 • ISKOLA

 

Évrõl évre visszatérõ dilemma a nagy csoportos gyermekek szülei számára az iskola- illetve a pedagógusválasztás. Az óvoda nevelõtestülete a szülõk választását segítve minden évben meghívja az intézmény agglomerációjába tartozó iskolák vezetõit és leendõ elsõs pedagógusait, akik nyílt napjaink alkalmával meglátogatják a gyerekeket, illetve szülõi értekezleten bemutatkoznak a nagycsoportos gyermekek szüleinek. Ezen alkalmakkor lehetõséget biztosítunk a szülõk számára, hogy az általános tájékoztatás után, az egyes intézmények szekcióiban részletes tájékoztatást kaphassanak a képviselt iskolák szakmai koncepciójáról.

 

 

 • B-A-Z MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MISKOLCI TAGINTÉZMÉNYE

 

 A Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérheti a szülõ, az óvoda, ha gyermeknél beilleszkedési, magatartási és/vagy tanulási probléma merül fel. A gyermek vizsgálatát, a jelzett probléma függvényében gyógypedagógus, logopédus vagy pszichológus végzi, esetleg mindhárom szakember más-más szempontból foglalkozik a gyermekkel. Erre azért van szükség, hogy minél alaposabban felderítsék a tünetek hátterében meghúzódó okokat.  A Szakszolgálatban készült szakvélemény alapján megfelelõ szakember foglalkozik a továbbiakban a gyermekkel, illetve az óvodapedagógus és a szülõ bevonásával történik a gyermek fejlesztése.

Ez az intézmény illetékes az iskolaérettség megállapításában is, amennyiben az óvónõk és a szülõk véleménye nem egyezik a gyermek iskolakezdésével kapcsolatosan.

 

 

 • VÉDÕNÕI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI HÁLÓZAT

 

Az óvoda a védõnõi és házi gyermekorvosi hálózat gondozási területei közé tartozik. Segítséget nyújtanak a közösségi gondozás során a gyakrabban elõforduló fertõzések megelõzésében, annak korai észlelésében és gyógyításában. Betegség, járvány és környezeti veszélyeztetettség esetén fokozott gondozási és ellenõrzési ellátást biztosítanak.

 

 

 

 • KÖNYVTÁR

 

Nevelõtestületünk nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerekek az óvodai nevelés keretén belül és azon kívül is minél több alkalommal hallgassanak életkoruknak megfelelõ, igényes irodalmi szövegeket: verseket és meséket.

A könyvtárlátogatások célja, hogy a gyermekek megismerjenek a könyvkölcsönzés fogalmával, és kedvükre lapozgathassák a könyveket.

A könyvespolcok között, a könyvek közelében megtartott foglalkozásokon a legkiválóbb mûvek megismerésének segítségével, a mindennapos mesehallgatás során sajátítják el azokat a morális alapokat, melyeket a mesehõsökkel való azonosulás során épül be személyiségükbe. Lényeges szempont az is hogy a rendszeres mesehallgatás elõsegíti a szövegértést, az olvasó emberré válást.

 

Kövesiné Borkuti Anna

óvodapedagógus

 

 

 • TAGÓVODÁINK

 

A Kassai úti Tagóvoda és a Katowice úti Sport-Tagóvoda a Miskolci Belvárosi Óvoda tagintézményeiként mûködik. Mindkét tagintézményünkben magas szakmai színvonalú munkával nevelik és fejlesztik a gyerekeket. Nevelési programjaink jól illeszkednek egymáshoz. Együttmûködésünk egyik példája, hogy óvodánk minden évben benevez a Katowice úti tagóvoda által szervezett OVI-VÁNDORKUPA sporteseményére.

Ideje: mindig március vége, április eleje.

Általában 10 fõvel indulunk, elõtte óvodánkban elõ-versenyeket tartunk, s az itt legjobban teljesítõket gyûjtjük össze egy csapatba. A gyerekekkel lelkesen készülünk a versenyre. A szülõk kísérõként és szurkolóként is részt vehetnek az eseményen. Úgy gondoljuk, hogy az iskolára való felkészítés része az azonos cél érdekében végzett csapatjáték.

 

Oroszné Újhelyi Katalin

óvodapedagógus

 

 

·         GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY

Alapítványunkat 4 önzetlen szülõ hívta életre 1994. áprilisában. Az eltelt 20 év igen tartalmas és látványos volt. Az alapítvány nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az óvoda az alapfeladatán túl színessé tudja varázsolni az idejáró gyerekek mindennapjait. Az adományok által lehetõség nyílik a felszerelési tárgyak, játékeszközök folyamatos bõvítésére, elhasználódás esetén cseréjére.Bízunk benne, hogy a megújulás – az adományok jóvoltából – töretlen lesz.

 

Horzsa Sándorné

óvodavezetõ helyettes

 

 

 Képzettségeink

 

MIÉRT ÉPPEN A BELVÁROSI ÓVODA? Kérdeztük ezt írásunk elején és meg is válaszoltunk az általunk feltett kérdésre.

Tájékoztattuk a kedves érdeklõdõket óvodánk gazdag, színes életérõl, az itt folyó pedagógiai munkáról, óvodapedagógusaink hitvallásáról, gyermekszeretetérõl, a fejlesztõ munkáról, a tehetséggondozásról, az iskolai tanulásra történõ felkészítésrõl. Az általunk nyújtott lehetõségekrõl, különórákról, rendezvényeinkrõl.

S mindezt elmondhattuk intézményünkrõl, hiszen az itt dolgozók erõssége a megújulásra való törekvés, a tanult ismeretek, módszerek megismerésének igénye, melyet a mindennapi munkánkba való beépítése követ. Ezt bizonyítja óvónõink sokirányú képzettsége, mely felöleli az óvodai élet minden területét.

Szakvizsgával rendelkezik 8 fõ óvodapedagógus.

Óvodapedagógusaink különbözõ továbbképzéseken vettek részt az évek során, ezek közül kiemelkedõ fontosságú: közoktatás vezetõ képzés, környezeti nevelés, zenei nevelés, egészséges életmódra nevelés, erkölcsi nevelés, anyanyelvi nevelés, korrekció, játékpedagógia, pszichológia, testnevelés, gyógy-testnevelés, vizuális nevelés, matematikai nevelés, tehetséggondozó mester szakpedagógus, gyermek Etka jóga, mediátorképzés, kulturális menedzser, korai idegen-nyelv fejlesztõ.

8 csoportban 16 óvodapedagógusunk magas színvonalú munkavégzését 8 fõ szakképzett dajka segíti a mindennapi munkában (öltözteti a gyerekeket, ágyat rak, ebédeltet, a játékokat és a csoportszobát rendben tartja, dajkálja a kicsiket, stb.). 

 

Gulácsiné Tóth Erzsébet

általános óvodavezetõ helyettes

www.belvarosiovoda.hu
© 2010. Belvárosi Óvoda - Minden jog fenntartva
Honlapkészítés, Webdesing: Napalm and Mikroby