Tehetséggondozás

tehetséggondozó FOGLALKOZÁSOKaz óvodában

 

 

  • JÁTÉKOS GYERMEKTORNA FOGLALKOZÁS

A testnevelés az óvodai nevelés folyamatában a gyermekek egészséges testi és mozgásfejlesztése útján szolgálja személyiségük fejlõdését.

A rendszeres testnevelés kedvezõen befolyásolja az egészséges szervezet növekedését, hozzájárul a légzõ és keringési rendszer és izomrendszer teherbíró képességének

növekedéséhez.

A testnevelés foglalkozások során a gyermekeknek lehetõségük nyílik: 

 

·         saját testük mozgásának átélésére,

·         sokoldalú mozgástapasztalatok megszerzésére,

·         alapvetõ mozgásformák gyakorlására,

·         ügyesség, gyorsaság, erõ, állóképesség fejlesztésére,

·         egyensúlyérzék, térben való tájékozódás, helyzetfelismerés, döntés, alkalmazkodóképesség, valamint akarati tényezõinek alakítására,

·         vizuális memóriájuk fejlõdésére,

·         alaklátás és formaállandóság fejlesztésére,

·         társas kapcsolataik alakulására, a társakhoz való alkalmazkodásra,

·         tolerancia, együttmûködõ képesség, egészséges versenyszellem kialakítására.

 

A csoportokban szervezett mindennapos testnevelés és a kötelezõ testnevelés foglalkozásokon túl, lehetõséget biztosítunk játékos gyermektornán való részvételre is.

Az óvodánkban 22 éve különórai keretek között mûködõ gyermektorna foglalkozások a gyermekek nagy mozgásigényének kielégítését, mozgásfejlesztését és tehetséggondozását tûzte ki céljául.

A játékos tornán középsõ és nagycsoportos gyermekek vesznek részt. A külön tornások az óvoda csoportjaiból „verbuválódnak” össze. A nevelési év során heti egy alkalommal szervezett játékos foglalkozásokról kellemesen elfáradva, új ismeretekkel, új mozgásformákat tanulva, új gyermekeket megismerve térnek vissza saját csoportjaikba.

A foglalkozások alapvetõen az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve játékra, játékos mozgásra épülnek, megismerve a testnevelés hagyományos és innovatív mozgásos elemeit is. Jó hangulat, vidámság jellemzi az együtt töltött idõt.

Óvodánk sporteszközeit folyamatosan fejlesztjük, melyekkel a foglalkozások még változatosabban, érdekesebbek a gyermekek számára. Ilyen eszközök pl.: a mozgáskotta készlet, csillagos ég ejtõernyõ, topogó, lépegetõ teknõsbéka, egyensúlyozó libikóka, magasugró készlet, folyami lépegetõ, kavicsút, füles ugráló labdák, tornakarikák, labdák, botok, babzsákok, body-roll hengerek, trambulin, tornaszõnyeg, padok, zsámolyok, maroklabdák, csak ügyesen egyensúlyozó pálcák, gyermek futópad, gyermek szobabicikli.

Ezen eszközök beszerzésében óvodánk alapítványa, szülõi- és képviselõi támogatások, pályázatok adnak segítséget.

A játékos gyermektorna foglalkozások megszervezését az elkövetkezõ években is fontos feladatunknak tartjuk.

 

Horváth Lászlóné Erika

óvodapedagógus

gyermektorna vezetõ

  • BESZÉD UTCA (ANYANYELVI FEJLESZTÕ)

 

„Jól csak anyanyelvemen tudok szólni” – Kosztolányi Dezsõ

A gyerekek a családban, szinte észrevétlenül sajátítják el a beszédet. Ez azonban csak látszatra spontán folyamat. A környezet, a család, az óvoda segítsége szükséges a problémamentes beszéd kialakulásához. A szép és érthetõ beszéd feltétele a hangok tiszta kiejtése és a beszéd folyamatossága. A gyermekek 90-95%-a rendelkezik azzal a képességgel, hogy a hangokat hibátlanul ejtse. De tudjuk, hogy vannak gyermekek, akik különféle okok miatt nem tudják a beszédhangokat szépen kiejteni. A beszédhiba nagyobb jelentõségû, mint általában gondolják, hisz a beszéd összekötõ kapocs az emberek között. A beszédhibára minden esetben fel kell figyelni 4-5 éves korban szakemberhez (logopédushoz) kell fordulni. Ezért jött létre a BESZÉD UTCA, ahol sok játékkal, mozgással segítjük elõ a szép tiszta beszéd kialakulását, amivel nagymértékben támogatjuk a logopédus munkáját.

 

Boncsér Jenõné Katika

óvodapedagógus

foglalkozás vezetõ

 

 

·         ZENE-ÓVODA
 

 

 

A zeneoviba járó gyermekek intenzív ének-zenei foglalkozáson vesznek részt. Elsõdleges célunk a zene megszerettetése egész életre kihatóan.

Nagy hangsúlyt kap a zenei képességfejlesztés (ütemérzék, ritmusérzék, zenei hallás, éneklési készség), - ami az iskolában segíti az írás-olvasás elsajátítását-, ill. a mozgáskultúra fejlesztése. A foglalkozásokon a gyerekek megismerkednek különféle ritmushangszerekkel és azok használatával is.

A zenei feladatok sikeres végrehajtása elõsegíti a gyerekek biztonságérzetének növekedését, gátlásainak feloldódását, önfegyelmének közösségi érzésének és magatartásának alakulását.

Szeretettel várjuk az 5-6 éves gyerekek jelentkezését!

 

 

Halász Ivett Orsolya

óvodapedagógus

zene-óvoda vezetõ

 

  • JÁTÉKOS ANGOL 1

 

A heti egy angol foglalkozáson az óvodás kornak megfelelõ játékokkal, mondókákkal, dalos-játékokkal ismertetjük meg a gyerekeket. Fontos és meghatározó az idegen nyelvhez kapcsolódó pozitív élményük, ezért kimondottan a játékosságra törekszünk, nem a teljesítmény centrikusságra. A derûs légkör, az eltérõ más kultúra megismerése motiválja õket. A gyerekek szívesen vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, s késõbb az iskolában ugyanolyan szeretettel fordulnak az idegen nyelvhez, mint az óvodában.

Miért ajánljuk a korai nyelvtanulást?

v     Mert sokkal hamarabb érti a nyelvet, mint ahogy használja.

v    Egész személyiségével tanul, elsajátítja a késõbbi nyelvtanuláshoz szükséges alapkészségeket (nõ a figyelme, hallásészlelése és a passzív szókincse)

Nem baj, ha nem ért meg mindent, az a fontos, hogy megkapja az üzenetet: a nyelv szeretetét és megismerését.

A nevelési év végén a szülõk nyílt nap keretében megtekinthetik gyermekeiket a foglalkozáson.

Csécsei Miklósné Marika

óvodapedagógus

foglalkozásvezetõ

·        JÁTÉKOS ANGOL 2.

 

Az angol foglalkozások tartásával az a célom, hogy a gyermekekkel megismertessem és megszeretessem az angol nyelvet. Óvodáskorban a gyerekek legfontosabb tevékenysége a játék, így a korai idegen nyelvoktatásban is az a legfontosabb, hogy a gyerekek sok-sok játék keretében ismerkedjenek meg egy másik nemzet nyelvével.

A foglalkozások anyagai a mindennapi életben használt szavakra, cselekvésekre (pl.: testrészek, színek, számok, állatok nevei, egyszerûbb érzések kifejezése, ételek, italok nevei, öltözködés stb.) épülnek. Olyan játékokat játszom a gyerekekkel, amelyek játszása közben szinte észrevétlenül sajátítják el az elõbbiekben említett témakörök szavait, kifejezéseit. A játékokat pedig kiegészítem még olyan angol dalos játékokkal, mondókákkal, amelyek a jó hangulat biztosítása mellett, nagyfokú mozgást, és aktivitást igényelnek a gyerekektõl.

 

 

Menyhárt Csilla

óvodapedagógus

foglalkozásvezetõ

 

 

  • MINI ANGOL 3-4 ÉVES GYERMEKEK SZÁMÁRA

A gyermekek életkori sajátosságához igazodva, változatos tevékenységek segítségével szerettetjük meg az angol nyelvet a legkisebb korosztállyal.

A mini angol óvodapedagógusok által kidolgozott játéktevékenység, egy-egy dallal, mondókával, valamilyen konkrét cél érdekében.

Nagyon fontos számunkra, hogy megismerjék és megszeressék az idegen nyelvet. A gyermekek ösztönös kíváncsiságára építünk.

Tapasztalatunk szerint az idegen nyelv hallgatása során fejlõdik a gyermek figyelme, beszédészlelése és a beszédmegértés készsége. Tudatosul bennük egy eltérõ, más kultúra és szokásrendszer.

Lehetõséget adunk szakképzett óvodapedagógusok segítségével kiscsoportosok részére a korai idegen nyelv megismerésére, általa a gyermeki személyiség fejlesztésére.

Menyhárt Csilla

óvodapedagógus

foglalkozásvezetõ

 

 

 

 

  • ÉNEKKAR

 

Énekkarunk immár 10 éve mûködik kb. 40 gyermekkel. Több kórustalálkozón vettünk részt Miskolcon és Kazincbarcikán meghívott vendégként, ill. különbözõ felkéréseknek tettünk eleget, pl. önkormányzati pedagógusnapi köszöntés, könyvhét megnyitóján, egyetemi konferencia megnyitóján, stb. Az együtténeklés igazi közösséggé formálja a kis csapatot, közös élményekhez juttatva a gyermekeket.

Ez évben is indítunk énekkart az éneklést szeretõ gyermekek részére, óvónõi ajánlással.

 

Horváth Lászlóné Erika

Halász Ivett Orsolya

Miskolciné Molnár Bernadett

óvodapedagógusok

foglalkozás vezetõk

 

 

  

 

 

  • NÉPTÁNC

 

Az óvodai néptánc-oktatás célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklõdést elmélyítse a gyerekekben. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. A néptánc-oktatás feladatának tartom a hagyományos népi játékok, a táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei anyag megismertetését. Fejlessze a gyermek mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, zenéhez való alkalmazkodását, tér-, forma- és stílusérzékét, mozgásmemóriáját, koncentráló képességét, improvizációs készségét, a társmûvészetek iránti, érzékenységét, vizuális memóriáját, képzelõerejét. És tegye nyitottá a gyermek személyiségét a folklór iránt. Elsõsorban a játékokhoz fûzõdõ lépéseket gyakoroljuk. Szép, egyenletes járás, futás, egyes csárdás, ezek variációi. Eleinte elsõsorban bemutatott lépéseket utánozzák a gyermekek, majd apránként a lépések neveit is megtanítjuk nekik. A csárdás alaplépései mellett a friss és ugrós elemeket is elsajátítják, mint például a lengetõ, a höcögõ és cifra, illetve ezek variációit. A tánctechnika elsajátításához elengedhetetlen a helyes testtartás rögzítése, gyakorlása. A gimnasztikai gyakorlatok, melyek minden néptánc-foglalkozásnak a kiinduló feladatai, elõsegítik ennek a rögzítését. A néptánc-foglalkozás részeként megismerkednek a gyerekek a citera és a népi furulya élõ zenei hangzásával.

 

Berdó Zsuzsanna

oktató 

 

 

 

  • HITTAN

 

Óvodánk önkormányzati fenntartású intézmény, de természetesen mi is lehetõséget biztosítunk a gyerekek számára vallásuk gyakorlására. Délutánonként heti 1 alkalommal katolikus és református hittan foglalkozáson vehetnek részt azok a gyerekek, akiket a szüleik beírattak.

 

 

Intézményen kívül szervezett rendszeres foglalkozások

 

  • ÚSZÁS

 

Óvodánkban lehetõséget biztosítunk a gyermekek számára úszásoktatáson való részvételre. A heti- kétheti mindennapos oktatás után, egy egész évet végig kísérõ heti 1 alkalmas úszáson vehetnek részt a gyermekek. Úszásunk helyszíne a Barlangfürdõ, ahová minden alkalommal külön busz szállítja a gyermekeket.

Az úszás az egyik legelõnyösebb mozgásforma, eredményesen korrigálja a helytelen tartást, a gerinc deformitásokat, fejleszti az állóképességet és a sérülések lehetõsége is minimális, valamint segíti a gyermek izomzatának arányos fejlesztését, javítja a keringésrendszerét, erõsíti immunrendszerét. Tapasztalatunk szerint az úszáson résztvevõ gyermekek kevésbé fáradékonyak, és kevesebbet lesznek betegek. Az úszásoktatásra a gyermekeket minden alkalommal óvodapedagógusok kísérik. A szülõknek évente 2 alkalommal bemutató foglalkozáson van alkalmuk megtekinteni gyermeküket az uszodában.

Miskolciné Molnár Bernadett

óvodapedagógus

úszásoktatás szervezõje

 

  • KORCSOLYA

 

Óvodánkban lehetõség van korcsolyaoktatásra: a Miskolci Jégcsarnok fedett jégpályáján, képzett korcsolyaoktató vezetésével, októbertõl - áprilisig heti 1 alkalommal, melynek ára: 1500 Ft + belépõdíj. A korcsolyaoktatás elsõdleges célja az, hogy megszerettessük a kicsikkel a korcsolyázást és elsajátíthassák a korcsolya alapjait.

Óvodáskorú gyermekeink életre szóló élményeket szerezhetnek a korcsolyázás által. Ez a méltán népszerû téli sport különleges fejlõdési lehetõségeket rejt magában: mozgáskoordináció fejlõdésével együtt nõ az önértékelés, fejlettebbek lesznek a szocializációs és kommunikációs készségeik, a mozgás egésze kihat az intelligencia természetes  fejlõdésére is.

Kifejezetten jó mozgáskoordinációra lehet szert tenni a korcsolya tanulása során, így a korcsolyázni tanuló gyerekek a jövõben, más sportágakban is jól megállják a helyüket.

 A koncentráció képességre eleve szükség is van hozzá, ezt is kiválóan fejleszti a korcsolya. Az a gyermek, aki megtanul a testére és magára figyelni, az késõbb a tanulásban is képes lesz erre a kialakult koncentrációs képességre támaszkodni.   Az egyensúlyérzéket mindenképpen fejleszti és még ruganyosságot is ad. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy 4.- 6. alkalom után szinte minden gyermek biztonsággal megy föl a jégre és boldogan korcsolyázik.

 

Javitásné Varga Ilona

óvodavezetõ

korcsolya oktatás szervezõje

www.belvarosiovoda.hu
© 2010. Belvárosi Óvoda - Minden jog fenntartva
Honlapkészítés, Webdesing: Napalm and Mikroby